Stanovy spolku Řasinka z.s. 

Spolek "Řasinka z.s." dále jen "spolek" je spolek sdružující pacienty se vzácným onemocněním primární ciliární dyskineze, jejich rodiče a další osoby, které se tímto onemocněním zabývají.

Sídlem spolku jsou Všeradice č. p. 175, 267 26.

Spolek je založený podle § 210 a následujících občanského zákoníku.

Účel spolku

Účelem spolku je vyvíjet činnost spočívající v těchto oblastech:

 • Poskytovat psychosociální podporu nemocným primární ciliární dyskinezí, jejich rodinám a blízkým.
 • Prosazovat zájmy pacientů s primární ciliární dyskinezí na území ČR.
 • Informovat veřejnost, odbornou veřejnost o problematice pacientů s primární ciliární dyskinezí o jejich potřebách. Zvýšit povědomí v oblasti zdravotní a sociální na území ČR.
 • Spolupracovat s organizacemi zabývajícími se stejnou nebo podobnou problematikou na národní i mezinárodní úrovni.
 • Jednat s pojišťovnami a státními orgány o potřebách pacientů s primární ciliární dyskinezí.
 • Získávat finanční a materiální podporu pro pacienty s primární ciliární dyskinezí z veřejného rozpočtu nebo z darů od fyzických či právnických osob.

Spolek vzniká dnem zápisu spolku do veřejného rejstříku.

Členství ve spolku

Řádným členem spolku se může stát:

• Fyzická osoba, která je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR.

• Právnická osoba zastoupená statutárním orgánem.

Zájemce o členství vyplní písemnou nebo elektronickou přihlášku, kterou odešle na adresu spolku. Následně, nejpozději však do jednoho měsíce od zaslání přihlášky, výbor rozhodne o přijetí či nepřijetí člena.

Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

1. Vznik a zánik členství

Členství ve spolku vzniká:

• Účastí na ustavující schůzi spolku.

• Přijetím člena výborem spolku na základě písemné přihlášky.

Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do spolku.

Členství ve spolku zaniká:

• Vystoupením ze spolku.

• Nezaplacením členského příspěvku.

• Vyloučením.

• Úmrtím.

• Zánikem spolku.

Oznámení o vystoupení ze spolku musí člen oznámit písemně a zaslat na adresu spolku.

Členství končí dnem doručení tohoto oznámení.

K vyloučení člena může dojít rozhodnutím výboru spolku, pokud člen neplní své povinnosti člena spolku nebo ohrožuje poslání spolku. Rozhodnutí o vyloučení musí být zasláno vyloučenému členovi písemně a je platné ke dni doručení tohoto rozhodnutí. Vyloučený člen může proti svému vyloučení podat námitku.

Pokud tak neučiní ve lhůtě tří měsíců od doručení rozhodnutí, toto právo zaniká.

Členství ve spolku zaniká, dojde-li k zániku spolku bez právního nástupce nebo člen spolku odmítne členství v nástupnické právnické osobě.

Zánik členství neopravňuje k vrácení členských příspěvků.

2. Seznam členů spolku

Spolek vede pro své potřeby seznam členů spolku. Záznamy a výmazy týkající se členství ve spolku provádí členové výboru nebo jimi pověřený člen spolku. Osoby nakládající s údaji ze seznamu jsou vázány mlčenlivostí. Seznam členů je přístupný pouze výboru spolku.

3. Práva a povinnosti členů spolku

Člen spolku má právo:

• Být informován o aktivitách spolku.

• Účastnit se spolkové činnosti.

• Využívat služeb spolku.

• Podávat návrhy, připomínky, podněty, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpovědi na svá podání.

• Volit a být zvolen do orgánů spolku.

Člen spolku je povinen:

• Jednat v souladu s posláním a účelem spolku, jeho stanovami, rozhodnutími členské schůze a výboru.

• Zachovávat dobré jméno spolku.

• Nahlásit nejpozději do jednoho měsíce výboru spolku změny údajů uvedených ve členské přihlášce.

• Platit roční příspěvek na činnost spolku ve stanovené výši a době stanovené výborem.

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění.

Výbor může nadpoloviční většinou všech svých členů rozhodnout o změně práv a povinností svých členů. Rozhodnutí o změně musí být v souladu se stanovami a právním řádem České republiky. Se změnami práv a povinností musí být elektronickou nebo písemnou formou informováni všichni členové spolku. Takové rozhodnutí musí být potvrzeno nejbližší řádnou či náhradní členskou schůzí, jinak pozbývá účinnosti.


Organizační struktura spolku

Orgány spolku tvoří:

 • Členská schůze spolku.
 • Výbor spolku.

 • Členská schůze spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Do její působnosti náleží:

 • Určit hlavní zaměření činnosti spolku.
 • Rozhodovat o změně stanov.
 • Schválit výsledek hospodaření spolku.
 • Hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů.
 • Volit a odvolávat členy volených orgánů spolku.
 • Rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát do roka. Zasedání členské schůze svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Členská schůze je usnášení schopná, pokud je na členské schůzi přítomna alespoň jedna třetina všech členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas a všechny hlasy jsou si rovné. Každý člen je oprávněn udělit moc jiné osobě, aby jej na členské schůzi zastupovala, na základě plné moci je tato osoba oprávněna hlasovat. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis členské schůze zašle všem členům spolku elektronicky nebo poštou.

Zasedání členské schůze vede předseda výboru podle programu na pozvánce. Případné zkrácení programu schůze nebo doplnění dalšího bodu k projednání musí odsouhlasit nadpoloviční většina přítomných členů spolku. V případě, že se předseda výboru nemůže zúčastnit zasedání členské schůze, vede schůzi jeden z místopředsedů výboru. Ten, kdo vede členskou schůzi, určí na začátku zapisovatele a sčítače hlasů.

Pokud není členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, může výbor nebo ten, kdo jí svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě třiceti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání a musí obsahovat celý obsah pozvánky. Pozvánka se zasílá všem členům spolku.

 • Výbor spolku

Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí z řad řádných členů spolku na období tří let. Členové výboru spolku mohou kooptovat nové členy výboru na nejbližším zasedání výboru. Členství ve výboru zaniká (kromě smrti člena výboru) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena výboru členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Výbor má tři členy předsedu a dva místopředsedy, které volí členové výboru ze svého středu. Všichni členové výboru zastupují spolek samostatně o svém jednání informují ostatní členy výboru. Všechny hlasy členů výboru jsou si rovny. V případě kolize v hlasování spolku má rozhodující hlas předseda spolku. V případě nepřítomnosti předsedy, předsedu zastupuje jeden z místopředsedů.

Člen výboru může ze své funkce odstoupit, a to písemnou formou doručenou na kontaktní či emailovou adresu spolku. Práva a povinnosti vyplývající z funkce člena výboru zaniká do jednoho měsíce ode dne doručení zprávy o odstoupení.

Předseda Spolku:

 • Předsedou spolku může být pouze fyzická osoba
 • Předseda spolku je volen výborem na dobu tří let
 • Koordinuje a řídí činnost spolku
 • Svolává a řídí členskou schůzi
 • Předsedu spolku odvolává členská schůze

V době mezi členskými schůzemi výbor spravuje chod spolku a zodpovídá za to, že činnost spolku bude vykonávána v souladu se stanovami a právními předpisy. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

Výbor spolku je oprávněn:

 • Zastupovat a reprezentovat spolek.
 • Rozhodovat o přijetí nových členů spolku a o vyloučení stávajících členů spolku.
 • Stanovit výši členského příspěvku spolku a jeho splatnost.
 • Svolávat zasedání členské schůze a předsedat jí.
 • Předkládat členské schůzi výroční zprávu o činnosti spolku, výsledek hospodaření spolku.
 • Dohlížet na řádnou péči o majetek spolku a na hospodářskou činnost spolku
 • Vydávat vnitřní předpisy pro chod spolku.
 • Vykonávat další činnosti, které nejsou náplní členské schůze, nebo jsou vyžadovány právními předpisy v souvislosti s chodem spolku.

Předseda, nebo místopředsedové výboru svolá zasedání minimálně 7 dní před termínem konání. Součástí pozvánky je i program zasedání. Na zasedání mohou být dle potřeby zváni hosté.

Výbor je usnášeníschopný pouze v případě, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru. Za přítomné jsou považováni i členové výboru, kteří jsou na zasedání přítomní za pomocí internetového nebo telefonického spojení. Člen výboru může písemně zmocnit jiného člena výboru, aby za něj při jeho neúčasti na jednotlivém zasedání hlasoval. Podpis na zmocnění nemusí být úředně ověřen.

Usnesení výboru je přijato většinou hlasů všech přítomných členů výboru. Počet členů však nesmí být nižší než polovina členů výboru. Pokud některý člen výboru nesouhlasí s přijatým usnesením, musí se na jeho návrh do usnesení uvést jeho odchylné stanovisko.

Člen výboru, který se zasedání výboru nemůže účastnit, má právo nejpozději jeden den před zasedáním zaslat předsedovi výboru stanovisko či námitku k programu zasedání a požádat o jejich přednesení na zasedání výboru a zaznamenání do zápisu zasedání výboru.

Předseda výboru vyhotoví zápis ze zasedání a zašle jej všem členům výboru do patnácti dnů ode dne zasedání výboru. Zápis musí obsahovat:

 • Datum, čas zahájení a ukončení zasedání výboru.
 • Počet a jména členů výboru, kteří jsou přítomni.
 • Stručný popis zasedání výboru.
 • Schválená usnesení výboru s uvedením, jak který z členů výboru hlasoval.
 • Neschválená usnesení výboru s uvedením, jak který z členů výboru hlasoval.
 • Případné oponentní, vysvětlující stanoviska a námitky členů.

Neúčastní-li se předseda výboru schůze, zápis vyhotovuje jeden z místopředsedů či kterýkoliv jiný člen výboru určený na zasedání.

Výbor může rozhodovat i mimo řádné zasedání. V takovém případě předseda nebo jiný pověřený člen výboru zašle všem členům výboru rozhodnutí, které obsahuje:

 • Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění.
 • Podklady potřebné k přijetí rozhodnutí.
 • Lhůtu, ve které má člen výboru možnost se k návrhu rozhodnutí vyjádřit.
 • Lhůta se počítá ode dne doručení návrhu rozhodnutí členovi výboru.

Rozhodnutí výboru je přijato, doručí-li nadpoloviční většina výboru ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí navrhovateli. K zaslání návrhu rozhodnutí výboru, souhlas či nesouhlas s ním, jakož i oznámení výsledku může být využita emailová komunikace.

Zásady hospodaření s majetkem spolku

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména ze členských příspěvků, z veřejných prostředků, z darů fyzických i právnických osob z tuzemska i zahraničí, dotací a grantů, z příjmu z vlastní činnosti a dalších zdrojů.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci této činnosti.

Za řádnou správu majetku spolku odpovídá výbor spolku. S majetkem spolku hospodaří na základě ročního rozpočtu schváleného výborem spolku. Členské schůzi spolku výbor předkládá ke schválení výsledek hospodaření s majetkem spolku.

Zánik spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Dojde-li k zániku spolku, přejde jeho majetek po vypořádání závazků na právnickou osobu, která má obdobné poslání a účel jako Klub Řasinka.

Závěrečné ustanovení

Práva a povinnost neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem.

Stanovy spolku v plném znění jsou uloženy v sídle spolku.

Vytvořte si webové stránky zdarma!